Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων συστημάτων παραγωγής βιο-ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία για βιώσιμη και ανταγωνιστική διαχείριση από επιχειρήσεις της αγροτοκτηνοτροφικής αλυσίδας

EnviTool

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων συστημάτων παραγωγής βιο-ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία για βιώσιμη και ανταγωνιστική διαχείριση από επιχειρήσεις της αγροτοκτηνοτροφικής αλυσίδας

EnviTool
EnviTool
EnviTool

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: EnviTool

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: EnviTool

EnviTool
EnviTool
EnviTool
EnviTool

Οι 5 βασικοί στόχοι της επένδυσης

Οι 5 βασικοί στόχοι της επένδυσης

 • Ολοκληρωμένη υπηρεσία

  Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας από την Ergoplanning με στόχο την εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση

 • Αξιολόγηση οικονομικής αποδοτικότητας

  Αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της εναλλακτικής πρότασης

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα

  Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ενσωματώνει τα πρωτόκολλα και ερωτηματολόγια

 • Ποσοτικοποίηση ωφελειών

  Ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών που θα προκύψουν τόσο από χρήση των πρωτοκόλλων, όσο και από τη μείωση των ρύπων (μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα)

 • Πιλοτική εφαρμογή

  Πιλοτική εφαρμογή πρωτοκόλλων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις / γεωργικές εκμεταλλεύσεις

EnviTool
EnviTool
EnviTool
EnviTool
EnviTool

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Ποια είναι η κρισιμότητα της επένδυσης;
Οι αγρότες, οι κάτοχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και γενικά οι επιχειρήσεις αγροδιατροφής καλούνται πολλές φορές να εφαρμόσουν πολύπλοκα μέτρα με πολλές δεσμεύσεις.
Πως προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επένδυσης;
H δυνατότητα πιστοποίησης της υιοθέτησης πρωτοκόλλων διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τον αγροδιατροφικό κλάδο της Κεντρικής Μακεδονίας και της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι τέτοιου είδους πιστοποιήσεις θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση συναλλαγών και συνεργασιών στις διεθνείς αγορές.

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο